Адвокат                                                     
                                                             


 

 

Име и презиме:  
Илија Чилиманов

Адвокатска дејност:
Самостојна адвокатска канцеларија од април 2001 год.


Останато работно искуство:


Работа на проекти спонзорирани од домашни и странски, владини и невладини организации.
Член на управен одбор во јавни претпријатија.
Образование:


Положен правосуден испит во 2001 год.
Положен испит за заштита на авторски права и права од индустриска сопственост во 2001 год.
Дипломиран правник – Универзитет
“Св. Кирил и Методиј” Скопје 1997 .Странски јазици: Англиски; Српски/Хрватски